[Opdateret: 07.12.2021]

MILITÆRFOTO FIRMAINFORMATIONER

Navn: WEcreate / Militærfoto ApS (Herefter benævnt som militærfoto)
Adresse: Lergravsvej 63,5 – 2300 København S
CVR-nr: DK-37764531
Telefon: (+45) 71 964 964
Email: info@militaerfoto.dk

 

BESKRIVELSE AF YDELSER

Vi henviser til vores prislister over de forskellige produkter.

Der henvises til generelle handelsbetingelser for øvrig information.

 

BETALING

Militærfoto ApS modtager betaling med Mobilepay, Viabill, Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og JCB. Betaling bliver trukket på din konto, ca. 1 uge før første øvelse går i gang.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er inklusiv moms.

Militærfoto bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

 

LEVERINGSBETINGELSER

Billeder vil blive leveret senest ved udgangen af værnepligt. Dog kan levering af bøger strække sig op til 30 dage efter afsluttet værnepligt. Bøger leveres på en af følgende 3 måder.

  1. Bliver tilsendt til hjemmeadresse
  • Levering til hjemmeadresse, pålægges porto på 150,00 DKK (inkl. moms) for forsendelse.
  1. Afhentning ved trykkeri, sker på adresse i Rødovre.
  • Der sendes sms med afhentningsinfo så snart bog er klar til afhentning.
  1. Samlet levering til kompagni, er kun muligt for Livgarden hvor de leveres samlet til Vagtkompagniet, ca. 14 dage efter ankomst til vagtkompagniet.
  • Vælges levering til kaserne, så leveres bøger til talsmand. Det er bestillers eget ansvar at bog bliver afhentet. Der er ingen advisering via email eller sms ved denne leveringsform.

Genlevering ved manglende afhentning ved GLS leveringspunkt koster 150,00DKK (inkl moms).
Der udsendes 14 dage efter vi har modtaget uafhentet bøger retur, en sms, hvor man kan tilkendegive om ønsket genlevering eller afhentning. Ved manglende svar arkiveres bøger op til 1 år.

REKLAMATION OG FORTRYDELSESRET

Der er ingen fortrydelsesret på bestilte ydelser. Pris er baseret på antal tilmeldinger hvorfor underskrift ved tilmelding også er bindende.

Såfremt man afgår fra værnepligt før første øvelse, er man velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular på hjemmesiden. Fuld refundering er ikke en selvfølge, da arbejdskraft skal aflønnes.

Der er ingen fortrydelsesret eller refusion på tilkøb af tillægsprodukter. Det er 100% bestillerens ansvar at udnytte de tilkøbte ydelser inden for værnepligtstiden.

COVID19: Bliver en øvelse helt aflyst grundet COVID, dvs. således fotografer ikke møder op til opgave. Refunderes et beløb beregnet på øvelsens omfang og antal af fotografer, samt udgifter hertil.
Hvis du som enkeltperson ikke deltager grundet COVID, er der ikke refundering, da fotografer forsat løser opgaven.

 Refusion

Hvis der er aftalt refusion, så bedes I sende jeres bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

GENERELLE HANDELSBETINGELSER

Salgs- og leveringsbetingelser for Militærfoto ApS

Aftalegrundlag for nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren/betaleren og Militærfoto ApS i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

1.Aftale.
1.1  Aftale er indgået, når bestilleren/betalerens underskrevet accept er modtaget af Militærfoto ApS.

2.Pris
2.1. Alle priser er inklusiv moms og eksklusiv levering.
2.2. Såfremt der i tiden frem til Militærfoto ApS gennemførelse er indtrådt ændringer i planer fra kompagniets side, er Militærfoto ApS, berettiget til at overholde indledende aftale på baggrund af afholdt foredrag.

3.Levering
3.1. Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren/betaleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes: – bestilleren/betalerens handling eller undladelse, samt de i punkt 8.1 nævnte omstændigheder.
3.2. Ved disse forsinkelser har Militærfoto ApS ret til en forlængelse af leveringstiden.
3.3. Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer Militærfoto ApS leveringstidspunktet.

4.Betaling
4.1. Betaling sker senest på den dato, der på information og per mail er angivet som sidste rettidige betalingsdag.
4.2. Der påløber gebyr (150kr) fra forfaldsdagen med Militærfoto ApS

4.3. På Militærfoto ApS anmodning er bestilleren/betaleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Militærfoto ApS forpligtet til at friholde bestilleren/betaleren for enhver udgift forbundet hermed. Godkendelse overlades til tredjemand.
4.4 Udebliver betaling fra tilmeldte, forbeholder Militærfoto ApS sig retten til at nedjusterer antallet af dage/fotografer/billeder.
4.5 Det er bestilleren/betalerens ansvar, at rettidigt booke og få afviklet bestilling til Amalienborg. Såfremt dette ikke bliver gjort inden afsluttet værnepligt, betragtes dette som et afsluttet køb. Hvorfor der så ikke er refundering.

5.Ejendomsret, ophavsret m.v.
5.1. Ophavsretten til de af Militærfoto ApS udviklede foto og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører Militærfoto ApS og må ikke uden Militærfoto ApS godkendelse overlades til tredjemand.
5.2. Brugssretten på leveret materiale tilhører Militærfoto ApS, indtil faktureret mellemværerende er afregnet, eller andet er aftalt.Ved konkurser forbeholder Militærfoto ApS sig retten til at inddrage uafregnet mellemværende hos tredjemand, såfremt denne har gjort brug af materiale, og fakturere jf. . Dette er bestilleren/betaleren forpligtede til at videreformidle til tredjemand.

5.3. Det i pkt. 5.2 omhandlede må alene anvendes for/af bestilleren/betaleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.

5.4 NIL

5.5 Alt materiale udarbejdet af Militærfoto ApS kan til enhver tid af Militærfoto ApS, benyttes som reference og til marketingsformål, også for tredjemand uden krav om bestillers samtykke herom.

5.6 Alt billedemateriale udarbejdet af Militærfoto ApS, hvor bestillers ansigt/person er synligt genkendeligt, kan anvendes til print samt profilering af uddannelser i Forsvarsministeriets koncern samt Forsvarsministeriets koncern som arbejdsplads.

5.7 Foto- og videomaterialet kan bruges i rekrutteringsmæssig sammenhæng i Forsvarsministeriets koncerns egne interne og eksterne medier, herunder sociale medier (Forsvaret, Forsvarets Uddannelser, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Værnepligten), foldere, plakater, eksterne medier hvor Forsvarsministeriets koncern er afsender samt Karrieresitet www.karriere.forsvaret.dk.

5.8 Forsvarsministeriets Personalestyrelse har brugsret til materialet uden begrænsning.

5.9 Efter brug fjerner Forsvarsministeriets Personalestyrelse foto- og videomaterialet fra arkivet. Herefter vil materialet ikke længere blive opbevaret eller brugt af Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

6.Forsinkelse
6.1. Indtræder forsinkelse, er bestilleren/betaleren med det af pkt. 3.1 følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

 

7.Mangler

7.1. Militærfoto ApS har intet ansvar for fejl, som bestilleren/betaleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk eller lignende.

7.2. bestilleren/betaleren har fuldt og endeligt godkendt varen såfremt denne anvendes af bestiller eller tredjemand

7.3. bestilleren/betaleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren/betaleren for sent, mister bestilleren/betaleren adgangen til at gøre manglen gældende. Militærfoto ApS er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

8.Ansvar
8.1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Militærfoto ApS intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes: Fejl i af information fra forsvarets side, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.
I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art. I øvrigt enhver omstændighed som ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse Militærfoto ApS ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft , eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.

8.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1 omhandlede er en af de i pkt. 8.1 nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.
8.3. Militærfoto ApS hæfter ikke for bestilleren/betalerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte.
8.4. tab, herunder tab som følge af bestilleren/betalerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8.4 i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.
8.5. Militærfoto ApS har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks., originaler, materialer o.lign., som ikke er Militærfoto ApS. Militærfoto ApS er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Militærfoto ApS.

9.Underleverandører
9.1.Militærfoto ApS er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

10.Købeloven
Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler. Yderligere oplysninger kan rettes til Christian Radil, Militærfoto ApS; info@Militaerfoto.dk / 37764531.

 

 

 

 

 

 

 

 

Privatlivspolitik:

 

OPLYSNING OM KUNDEINFORMATIONER

Når du opretter dig som ny kunde via en booking, skal du samtidig udfylde kundeinformationer som adresse, telefonnummer og email.

 

ACCEPT AF HANDELSBETINGELSER

Når du betaler en ordre, kræves det samtidig, at du godkender vores handelsbetingelser.

 

              

FORT­ROLIGHEDSPOLITIK

Militærfoto forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet.

Militærfoto vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredjepart, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion.

Militærfoto vil ikke sælge kundens navn, adresse, e-mailadresse, kreditkortoplysninger eller personlige data til nogen tredjepart uden kundens forudgående tilladelse. Dette inkludere ikke videregivelse af billeder hvor ansigtsgenkendelse er tydligt.

Militærfoto/wecreate må anvende din information til senere at kontakte dig med henblik på tilbud.

Militærfoto er et binavn til Wecreate, hvorfor wecreates ydelser (inden for fotografi og print) også vil tilbydes til kunden via opgivet kundeinformation.

BEHANDLING AF DIN DATA (GDPR KRAV)

Du har i følge persondataloven følgende grundlæggende rettigheder:

Indsigtsret

Du kan til enhver tid anmode om at få oplyst, hvorvidt Militærfoto behandler oplysninger om dig, og i bekræftende fald tillige få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret om dig via hjemmesiden, hvad formålet er med behandlingen af disse oplysninger, og hvem disse oplysninger eventuelt videregives til.

Adgang til berigtigelse af registrerede oplysninger

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling.

Såfremt det måtte vise sig, at de registrerede oplysninger om dig er urigtige, vildledende eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen, vil Militærfoto naturligvis straks berigtige, slette eller efter omstændighederne blokere de pågældende oplysninger.

Har du spørgmål angående behandling af personoplysninger, bedes du kontakte Militærfoto på info@militaerfoto.dk eller på Telefon: +4571964964.

COOKIES

Lidt om vores “småkager”

En cookie er en lille tekstfil, som lagres af din browser.

Når du besøger vores hjemmeside modtager du automatisk cookies.

Vi benytter cookies til at fastlægge, hvem der besøger vores hjemmeside.
På den måde får vi mulighed for at tilpasse vores indhold.

Cookies anvendes ikke til registrering af personoplysninger, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilladelse hertil.

Data videregives kun til tredjeparter i anonymiseret form, og med det formål at målrette markedsføring og opnå bedre viden om brugere.

Vores cookies har en levetid på 365 dage, men kan fjernes når som helst.

Undgå cookies

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du følge erhversstyrelsens guide:
https://erhvervsstyrelsen.dk/saadan-undgaar-du-cookies